2021 yılı asgari ücret tutarı belirlendi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Adım Adım Defter Beyan Sistemi Başvuru

NAKİT SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN TEŞVİK DÜZENLEMESİ

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun(KVK) 10’uncu maddesine eklenen “ı” bendi ile, sermaye şirketlerinin öz kaynak kullanımını teşvik etmek ve sermaye yapılarını güçlendirmek amacıyla “nakit sermaye artışlarına ilişkin vergi teşviği” getirilmiştir.

Sirkülerimizde söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

A-) Uygulamadan Yararlanacak Olanlar

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye şirketleri yararlanabilecektir. Diğer bir deyişle, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan veya yeni kurulacak olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yararlanacaktır.

B-) Uygulama Ne Zaman Başlayacaktır

Uygulama 01.07.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılacak nakit sermaye artışları için geçerli olacaktır. Yapılacak sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescilinin, anılan tarihten yıl sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu uygulamadan 2015 yılının geriye kalan kısmı için yararlanılacaktır.

C-) Uygulanacak Faiz Oranı ve Yararlanılabilecek Faiz Tutarları

Sermaye şirketlerinin, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında yapılacak nakit sermaye artış tutarları üzerinden, ilgili yılda TCMB tarafından en son açıklanan bankalarca açılan “TL” cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Hesaplama sonucu bulunan tutarın % 50’si, ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar olarak dikkate alınacaktır.

Bu oranı, belirli kriterlere veya şirketlere göre % 150’ye kadar artırma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

Bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan yıllık ortalama faiz oranı verilerine TC Merkez Bankası sitesinin (http://www.tcmb.gov.tr) “Genel İstatistikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.

D-) İndirim Dolayısıyla Muhasebe Kaydı Yapılıp Yapılmayacağı

Söz konusu uygulama, nakit sermaye artırımlarını destekleyen bir Teşvik düzenlemesidir. İndirimler her hesap döneminin sonunda Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde yapılacaktır. Muhasebe kaydı olarak, herhangi bir faiz gider kaydı yapılmayacak olup, indirim tutarları Nazım hesaplarında takip edilebilecektir.

E-) İndirim Tutarının Hesaplanması

Kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar şu şekilde hesaplanacaktır;

İndirim Tutarı = Nakit artırılan sermaye x TCMB faiz oranı x % 50 x Yararlanılan süre(oran)

Yeni kurulan sermaye şirketlerinde söz konusu hesaplama, ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, yapılan hesaplama sırasında, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam sayılmak suretiyle, hesap döneminin sonuna kadar kalan ay süresi dikkate alınarak, kıst hesaplama yapılacaktır.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devredecektir. İndirim tutarı için bir üst sınır da söz konusu değildir.

Örnek: X A.Ş. 2015 yılı Temmuz ayında sermayesini 1.000.000 TL tutarında nakden artırım kararı almış ve 25 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla sermaye artırım işlemlerini tamamlanmıştır. TCMB tarafından açıklanan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının Temmuz ayında % 20 olduğunu varsayalım. 2015 yılına ilişkin olarak kurumlar verrgisi matrahından indirim konusu yapılacak tutar şu şekilde hesaplanacaktır.

İndirim Tutarı = Nakit artırılan sermaye x TCMB faiz oranı x % 50 x Yararlanılan süre(oran)

                      = 1.000.000 x 0,20 x 0,50 x (6/12)

                      = 50.000 TL

Bu hesaplamalara göre X A.Ş.’nin 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde matrahtan indirim konusu yapılacak tutar 50.000 TL olacaktır.

F-) Teşvik Kapsamında Olmayan Sermaye Artırımları

Aşağıda yer alan unsurlar teşvikten yararlanamayacaktır;

-Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan

-Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan

-Ortaklar veya bu Kanunun 12’nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen

sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

VEZİN YMM A.Ş.

www.vezin.com.tr

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

emeklilik