2021 yılı asgari ücret tutarı belirlendi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Adım Adım Defter Beyan Sistemi Başvuru

 

Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun Türk yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 6103 sayılı 

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA 

KANUN’da yer almıştır. 6103 sayılı Yasanın Esas Sözleşme başlığını taşıyan 22’nci 

maddesinde aşağıdaki gibidir. 

 “ MADDE 22 – (1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket 

sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla 

uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas 

sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanır. 

 

(2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu hâle 

getirmek için yapılacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası 

uygulanır. 

 

(3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar 

uzatabilir.” 

 

Bu düzenlemeye göre Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve Limited şirketlerin 

şirket sözleşmelerini 1 Temmuz 2013 tarihine kadar uyumlu hale getirmeler 

gerekiyordu. 

 

Ancak ; Maddenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 29 Haziran 

2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim ve Limited şirketlerin 

sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilme süresinin uzatılmasına 

ilişkin tebliğ ile bu süre bir yıl uzatılmıştır.(01/07/2014) 

 

Yapılan uzatma düzenlemesine göre; Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve Limited 

şirketlerin şirket sözleşmelerini, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar Türk Ticaret 

Kanunuyla uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. 

 

Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket 

sözleşmesindeki düzenleme yerine Yeni Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanacaktır. 

 

Şirket sözleşmelerini Yeni TTK hükümlerine göre düzenleme yapılmaması halinde ceza 

uygulaması söz konusu değildir. 

İSMMMO

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

emeklilik